Faversham Market

Court Street

Faversham

ME13 7AG

Friday - Saturday  9am - 4pm